SHOESON - strona główna

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego shoesON.pl

&1
1. Operatorem Sklepu Internetowego shoesON.pl jest firma shoesON Poland z siedzibą w Pasłęku przy ul. Mickiewicza 12 lok. 10, 14-400 Pasłęk, NIP: 5782744584, Regon: 280508253, wpisd do EDG w Pasłęku 3811/10; zwanym dalej Sprzedającym.
2. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym. Jeśli zakupu dokonuje osoba niepełnoletnia, musi posiadać zgodę rodziców na dokonanie zakupu w sklepie www.shoeson.pl.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż obuwia, odzieży i akcesoriów odzieżowych, zwanymi dalej 'towarami'.
4. Klient reguluje zapłatę ceny za zamówiony towar w formie:
• Przelewów bankowych na konto Sprzedającego
• Płatności kartą kredytową za pośrednictwem zintegrowanego ze stroną www.shoeson.pl systemu płatności online
• Przelewu elektronicznego za pośrednictwem zintegrowanego ze stroną www.shoeson.pl systemu płatności online
• Płatności przy odbiorze.
5. Klient dokonując zamówienia w Sklepie internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę shoesON Poland, która jest administratorem danych oraz wykorzystuje je do celów związanych z realizacją sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów oraz do celów marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia i dokonywania poprawek w administrowanych przez shoesON Poland, a dotyczących jego danych.

&2
1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem
a. strony internetowej sklepu internetowego shoesON.pl
b. pocztą elektroniczną: e-mail: info@shoesON.pl
2. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w formularzu kontaktowym lub telefonicznie. Do czasu potwierdzenia realizacji zamówienia, podane warunki zamówienia tj. cena, czas realizacji i specyfikacja produktu mogą ulec zmianie.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu na konto Sklepu w pełnej wysokości należności za zamówiony towar. W przypadku zadeklarowanej formy płatności „Płatność przy odbiorze” przyjęcie do realizacji zamówienia następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta na stronie www.shoeson.pl złożenia zamówienia.
4. Zamówiony towar dostarczony jest Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej
5. Czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską wynosi do 3 dni roboczych, liczonych od momentu przekazania przesyłki kurierowi. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od firmy shoesON, termin dostawy może ulec przesunięciu, o czym Klient zostanie poinformowany na podane w formualrzu zamówienia dane kontatkowe.

&3
1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie towarów).

&4
Do każdego zamówienia może być wystawiona faktura VAT. Faktura VAT wystawiona jest na życzenie klienta. W innym wypadku klient otrzymuje paragon wraz z przesyłką. Jeżeli klient nie zgłasza braku paragonu w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu, domniemuje się, że paragon dotarł do klienta.

&5
1. Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez Sklep zamówionego towaru.
2. W przypadku nieodebrania przez klienta wysłanego zamówienia, klientowi naliczana jest opłata wysyłkowa w wysokości 25 PLN.

&6
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie może dotyczyć towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

&7
1. Klient ma prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego towaru przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru. Zwrot i wymiana towarów następuje staraniem i na koszt Klienta.
2. Zwracany lub wymieniany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem oraz z "oświadczeniem " o skorzystaniu z prawa o którym mowa w ust.1. Oświadczenie można pobrać na stronie sklepu www.shoeson.pl.
3. Zwracany lub wymieniany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania.
4. Rozpatrzenie oświadczenia zwrotu lub wymiany produktu następuje w ciągu 14 dni roboczych od terminu jego dostarczenia wraz z towarem.
5. W przypadku odrzucenia przez Sprzedającego oświadczenia zwrotu lub wymiany, odesłanie towaru następuje na koszt Klienta po wpłaceniu 20 PLN na konto Sprzedającego.
6. W przypadku pozytywnej weryfikacji oświadczenia zwrotu, zwrot płatności nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu decyzji Sprzedającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
7. W przypadku pozytywnej weryfikacji oświadczenia zwrotu dokonanego po upływie 14 dni od daty doręczenia produktu, Sprzedający gwarantuje Klientowi zwrot ceny za towar pomniejszony o opłątę manipulacyjną w wysokosci 20 zł. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu decyzji  Sprzedającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
8. Zakupione towary podlegają wymianie na inne towary dostępne w magazynie Sprzedającego. W przypadku różnicy ceny między wymienianymi towarami,
a. jeśłi cena wymienianego towaru jest niższa, Klient zobowiązany jest dopłacić róznicę.
b. jeśli cena wymienianego towaru jest wyższa, Sprzedający zobowiązany jest zwrócić róznicę na rachunek Klienta. 
9. W przypadku pozytywnej weryfikacji oświadczenia wymiany towaru, Klient powiadamiany jest drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych. Klientowi przysługuje 5 dni roboczych na wybór towaru, na który zakupiony towar ma zostać wymieniony. Jeżeli w wyznaczonym czasie klient nie dokona wyboru nowego towaru, traci prawo do wymiany.
10. Ofertą obowiązującą dla wymiany jest oferta obowiązująca w dniu nie wcześniejszym niż data weryfikacji oświadczenia.
11. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu sklep ma prawo potrącić do 25% wartości zwracanego produktu.
12. W przypadku zwrotu produktu/produktów z zamówienia objętego promocją uwzględniajacą ilości zamawianych produktów, zwrot zostanie pomniejszony o kwotę rabatu przyznanego w ramach danej promocji w stosunku odpowiadającym wartości zamówienia bez zwracanego produktu.
13. Towar otrzymany w wyniku wymiany towaru nie podlega prawu do zwrotu i wymiany.
14. Towar sprowadzany specjalnie dla klienta nie podlega prawu do zwrotu i wymiany.

&8
1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.
3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych towarów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę.
5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
6. Towar wadliwy lub uszkodzony w transporcie zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów ) Sklep według decyzji Klienta zwróci mu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

&9
Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy firmą shoesON Poland a Klientem jest prawo polskie.
 

Najnowsze produkty