SHOESON - strona główna

Regulamin
REGULAMIN Z DNIA 24.05.2018 r.
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ShoesON.pl działający pod adresem http://www.shoesON.pl prowadzony jest przez:
shoesON Poland Dariusz Adamczyk
ul. Mickiewicza 12/10, 14-400 Pasłęk,
NIP 5782744584 REGON 280508253
zwanym dalej Sprzedającym.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego shoesON.pl, który działa pod adresem http://www.shoesON.pl,
3. Zasady te obejmują w szczególności:
a) składanie oferty zakupu na Produkty prezentowane na stronie http://www.shoesON.pl;
b) zawieranie umów sprzedaży w Sklepie
c) zasady odstąpienia od umowy Sprzedaży;
4. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia i opisy Produktów wraz z ceną, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Zdjęcia i prezentacje Produktów znajdujących się w ofercie sklepu służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Produktów. Ze względu na różne właściwości urządzeń elektronicznych, widok Produktów prezentowanych na urządzeniach elektronicznych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

§ 2
Słownik

1. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
a) Sklep – działająca pod adresem http://www.shoesON.pl. internetowa platforma sprzedaży Produktów, prowadzona przez Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie,
b) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.
c) Konto – przypisany Klientowi login (adres e-mail) oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień oraz zmianę podanych danych.
d) Produkt – towar, który Sprzedawca udostępnia do zakupu poprzez Sklep.
e) Formularz Zamówień – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi złożenie oferty zakupu Produktu.
f) Koszyk – funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi uzupełnienie i potwierdzenie danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, metody dostawy, formy płatności, kody rabatowe.
g) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 3
Korzystanie ze Sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem zapoznania się z Regulaminem Sklepu i jego akceptacją.
2. Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży poprzez Internet oraz telefonicznie pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
3. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędna są urządzenie elektroniczne (typu komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
4. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zabrania się przede wszystkim:
a) podawania fałszywych danych osobowych lub danych, które mogą naruszyć prawa osób trzecich;
b) korzystania ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez ingerowanie w zawartość Sklepu bądź w jego infrastrukturę techniczną);
c) dostarczania oraz przekazywania treści zabronionych przepisami obowiązującego prawa;
d) korzystania z treści Sklepu do użytku komercyjnego bez zgody Sprzedającego.
5. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
6. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4
Zawieranie umowy sprzedaży

1. Sklep umożliwia składanie ofert zakupu na Produkty wg następujących sposobów:
a) poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej Sklepu;
b) pocztą elektroniczną przesyłając na adres email biuro@shoeson.pl zamówienie zawierające szczegóły Produktów oraz dane Klienta;
c) telefonicznie pod nr +48 22 100 65 36.
2. Zamówienie na stronie Sklepu można złożyć korzystając z zarejestrowanego Konta lub bez konieczności rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. Szybkie Zakupy).
3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór Produktów dostępnych w Sklepie z uwzględnieniem takich parametrów jak kolor, rozmiar oraz uzupełnienie wymaganych opcji w Koszyku.
4. Wskazanie Produktu, który Klient chce zamówić, odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
5. W Koszyku klient uzupełnia i potwierdza następujące dane: zamawiane produkty i ilości, adres dostawy, dane do faktury (opcjonalnie), metodę dostawy, sposób płatności oraz opcjonalnie kody rabatowe.
6. Klient zatwierdza zamówienie klikając w przycisk „Zamawiam”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem zamówienia.
7. Zatwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz niniejszym regulaminem.
8. Po złożeniu zamówienia, na podany w formularzu zamówienia adres email, Klient otrzyma wiadomość ze Sklepu zawierającą informację o zamówieniu i jego szczegółach. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.
9. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej przyjęcie złożonej oferty zakupu (Zmiana statusu zamówienia na „realizowane”).
10. Klient może anulować złożoną ofertę zakupu przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W tej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia w terminie 14 dni, licząc od daty złożenia oferty zakupu. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni od daty złożenia oferty zakupu.
12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
13. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:
a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Odpowiedzialność za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie, w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ponosi Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
b) danych zamówienia, w szczególności unikalnego nr zamówienia, które umożliwiają odbiór zamówienia opłaconego z góry w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia, tj unikalny nr zamówienia i dane Zamawiającego. Udostępnienie danych zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia osobie, która te dane posiada;
14. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
a) dane teleadresowe Klienta są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru
b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych
c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia lub wpłacona wartość nie odpowiada wartości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.
15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.

§ 5
Cena i sposób zapłaty

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie Sklepu zawierają podatek VAT.
2. Sklep umożliwia wybór waluty, w której wyrażone będą ceny Produktów, spośród następujących walut: PLN (złoty polski), Eur (Euro)
3. Umowa sprzedaży zawierana jest w walucie, w której Klient złożył ofertę zakupu.
4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w walucie, w której złożył ofertę zakupu Produktu, na rachunek wskazany przez Sprzedającego dla płatności w danej walucie.
5. W przypadku niespełnienia warunków z pkt 4, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia płatności do wartości odpowiadającej cenie Produktu w walucie, w której została zawarta umowa sprzedaży.
6. Przy zamówieniach z dostawą poza terytorium Polski nie redukujemy cen o podatek VAT.
7. Cena Produktu wskazana w Sklepie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia opisanego w § 4 pkt 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
8. Koszt dostawy nie jest wliczony do ceny Produktu. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego Produktu a informacja o tym koszcie jest podawana w trakcie składania zamówienia w Koszyku.
9. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana w Koszyku po wybraniu przez Klienta Produktu, sposobu dostawy, metody płatności i opcjonalnie po zastosowaniu kodu rabatowego.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Umowy sprzedaży zawarte przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących sprzed tych zmian.
11. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.
12. W przypadku zamówień realizowanych na terytorium Polski Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru spośród następujących opcji:
a) przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) – tylko waluta PLN
b) poprzez przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane dla płatności w wybranej walucie lub przelew pocztowy na konto Sprzedającego w walucie PLN,
c) za pomocą platform płatności elektronicznych PayU oraz PayPal,
d) przy odbiorze osobistym w sklepie Sprzedającego – waluta PLN lub EUR (gotówka)
e) za pomocą karty podarunkowej.
13. W przypadku zamówień realizowanych poza terytorium Polski Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru spośród następujących opcji:
a) przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane dla płatności w wybranej walucie,
b) za pomocą platform płatności elektronicznych PayU oraz PayPal
14. W przypadku wybrania płatności elektronicznych Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności (PayU lub PayPal), gdzie płatność może zostać zrealizowana po wcześniejszej akceptacji przez Klienta regulaminu dostarczonego przez operatora płatności.

§ 6
Wysyłka i Dostawa

1. Wysyłki zamówień realizowane są w dni robocze maksymalnie w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
2. Sprzedający może zamieścić na stronie Sklepu informację o terminie wysyłki dla aktualnie zawieranych umów sprzedaży. W/w informacja stanowi orientacyjny termin wysyłki liczony wg daty zawarcia umowy sprzedaży i jest określana dla wysyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Klient dokonuje wyboru sposobu wysyłki zamówienia spośród metod dostawy wskazanych przez Sprzedającego w Koszyku, gdzie podane są także koszty metod dostawy.
4. Koszt dostawy doliczany jest do ceny Produktu i zależy od wybranej metody dostawy, kraju dostawy, wartości zamówienia i metody płatności.
5. W przypadku dostaw realizowanych w Polsce przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia wysłania przesyłki. Dla dostawy w formie „Paczkomaty InPost”, powyższy termin może się wydłużyć do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
6. W przypadku dostaw realizowanych poza terytorium Polski, czas dostawy uzależniony jest od docelowego kraju dostawy i wybranej metody dostawy., zgodnie z tabelą dostawy zagranicznej
7. Sprzedający może zamieścić na stronie Sklepu informację o terminie dostawy zamówień dla aktualnie zawieranych umów sprzedaży do wybranego kraju dostawy. W/w informacja stanowi orientacyjny termin dostawy zamówienia do Klienta liczony wg daty zawarcia umowy sprzedaży i jest określany dla najszybszej formy dostawy, jaką Sprzedający oferuje do kraju dostawy wybranego na stronie Sklepu.
8. Orientacyjny termin dostawy szacowany jest na podstawie czasów doręczeń podawanych przez firmę kurierską i może różnić się od rzeczywistego terminu dostawy.
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
10. Kupujący spoza Unii Europejskiej mogą zostać dodatkowo obciążeni cłem. Wszelkie informacje o opłatach celnych, jak również zasadach ich naliczania, można uzyskać w lokalnych urzędach celnych.

§ 7
Zwroty - odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827), który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wygasa po upływie 30 dni od dnia doręczenia zamówienia na adres wskazany przez Klienta.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres email sklep@shoesON.pl lub na adres sklepu: shoesON Poland, św. Idziego 100, 07-200 Wyszków
4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również przesłać jednoznaczne oświadczenie odstąpienia od umowy w formie skanu pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@mindsnlows.com.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Klient odsyła Produkty, co do których następuje odstąpienie od umowy, na następujący adres pocztowy: shoesON Poland, św. Idziego 100, 07-200 Wyszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Sprzedający nie przyjmuje przysyłek płatnych przy odbiorze (za pobraniem).
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep zwraca Klientom płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), nie później niż 14 dni od dnia dostarczenia Produktów do Sprzedającego na adres wskazany w pkt. 6.
9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy na rachunek klienta wskazany w formularzu odstąpienia od umowy bądź przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Klienci nie poniosą opłat w związku ze zwrotem płatności.
10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8
Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne lub prawne Produktów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
3. Sprzedający odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: shoesON Poland, shoesON Poland, św. Idziego 100, 07-200 Wyszków, z dopiskiem: „Reklamacja ShoesON.pl”.
5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar, na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji
6. Jeżeli Produkt ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad lub wadę usunie
b) żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

§ 9
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) jest shoesON Poland Dariusz Adamczyk, ul. Mickiewicza 12/10, 14-400 Pasłęk.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia, zapisu do subskrypcji newslettera.
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedającego w osobnym oświadczeniu (np. przy zapisie do newslettera).
4. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
5. Szczegółowe informacje odnośnie polityki dotyczącej danych osobywch zawarte są w dziale Polityka Prywatności.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

1. Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
a) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
d) Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
2. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktów jako Konsument, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE.
3. Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
ec.europa.eu/consumers/odr.
4. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 11
Postanowienia Końcowe

1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail specyfikacji zamówienia.
2. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej http://ShoesON.pl. Klientowi przysługuje także prawo do pobrania i wydrukowania niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
a) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla Sprzedającego.
5. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Polski, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa poza terytorium Polski, na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne po dokonaniu tej zmiany przez Sprzedającego i udostępnieniu ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Klientów.


Najnowsze produkty