SHOESON - strona główna

Privacy Policy

 

Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane nam w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu shoesON.pl są przetwarzane przez firmę shoesON Poland Dariusz Adamczyk, ul. Mickiewicza 12/10, 14-400 Pasłęk, NIP 5782744584, REGON 280508253, zwanym dalej również Administartorem
2. Dane osobowe, które nam powierzasz, przetwarzane są:
a. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
e. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
g. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
h. w celu kierowania e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)
i. w celu wyświetlania reklam spersonalizowanych, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3. Jedynie za Twoją zgodą, podane przez Ciebie dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
4. Do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, rejestracji konta, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego w Sklepie, każdy użytkownik naszego Sklepu pozostaje anonimowy.
5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, za wsparcie działu obsługi klienta, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
6. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania odpowiednio: rejestracji konta, zakupu towaru, wypełnienia formularza zamówienia, zapisu do subskrypcji newslettera.
9. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych
10. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:
a. zakończenia wykonywania umowy,
b. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
c. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
11. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Bezpieczeństwo
1. shoesON Poland Dariusz Adamczyk zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
3. Dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
a. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
d. nie przechowywane dłużej, niż to konieczne,
e. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania
Cookies
1. Sklep korzysta z plików cookies, które są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i w żadne sposób nie pozwalają dostać się do urządzenia Użytkownika niechcianemu lub złośliwemu oprogramowaniu.
Używane pliki Pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika, dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa.
2. Sklep korzysta z dwóch rodzajów cookies:
a. Cookies sesyjne - przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe - przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzeń
3. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia, nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Dostęp do ich zawartości możliwych jest jedynie przez serwer, na którym zostały utworzone.

4. Ze względu na charakter i funkcje wyróżniamy następujące cookies wykorzystywane w Sklepie:
a. cookies niezbędne do działania Sklepu - umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu, logowanie, nawigowanie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
b. cookies funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.
c. cookies zabezpieczające - odpowiadają za bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Sklepie. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
d. cookies analityczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu oraz umożliwiają korzystanie z zewnętrznych narzędzi analitycznych, np. Google Analytics
e. cookies marketingowe - służące do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem reklamy internetowej np. Google AdSense, Google ad Words, Facebook Ads
f. cookies pozwalające na korzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu w serwisach społecznościowych, m.in. Facebook, Instagram

Zarządzanie pilkami cookies
1. Większość przeglądarek używanych w urządzeniach elektronicznych domyślnie akceptuje pliki cookies. Jeśli chcesz zmienić ustawienia cookies lub je usunąć, możesz to zrobić w dowolnym momencie za pomocą ustawień w przeglądarce. Jeśli nie jesteś pewien jak zmienić te ustawienia, skorzystaj z menu Pomoc używanej przeglądarki.
2. Pamiętaj, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Przekazywanie danych poza EOG
1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
2. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
3. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
4. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
5. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
6. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
Dane kontaktowe
1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@sheoson.pl telefonicznie pod numerem +48 22 100 65 36 lub korespondencyjnie na adres:
shoesON Poland Dariusz Adamczyk
ul. Św. Idziego 100, 07-200 Wyszków,
NIP 5782744584 REGON 280508253

Latest products